Nyhed: Referat af årlig generalforsamling

Skrevet d.22/02-2007 - 23:26

Referat af årlig generalforsamling d. 17/2 2007

Generalforsamling blev afholdt på Otterup Skole under vores februar træf. Der blev råbt ind til generalforsamling 2 gange. Første gang ca. kl. 16.00 og anden gang et par minutter i 17.00. Samtlige fremmødte var medlemmer.

Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af regnskab 2006 4. Godkendelse af regnskab 2006 5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne 6. Afstemning og vedtagelse af de nye vedtægter 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg af næstformand 2007/2008 9. Valg af kasserer 2007/2008 10. Valg af sekretær 2007/2008 11. Valg af bestyrelsesmedlem der erstatter revisorens bestyrelsespost 2007 (titel afhænger af de nye vedtægter) 12. Valg af revisor 2007 (ikke bestyrelsesmedlem) 13. Eventuelt (ris/ros/kommentarer)

Referat:

1. Valg af dirigent Marlene Bendtsen blev enstemmigt valgt. 2. Valg af referent Janni Jørgensen blev enstemmigt valgt. 3. Fremlæggelse af regnskab 2006 Kasseren havde forberedt nogle diagrammer over foreningens indtægter / udgifter som blev fremvist på projektor. Herudover var der et udskift af regnskabet til forsamlingens rådighed. Indtægt: 49.913,89 kr. De fleste penge kommer fra deltagerbetaling (weekendgæster samt medlemskontingent). Udgift: 58.957,15 kr Diverse materialer (switch indkøb) topper med 24.091,01 kr. Beløb ved årsafslutning: 24.691,89 kr. Beløb dags dato: 26.597,24 kr. Manglende penge: Der manglede 1338,- kr. i kassen fra omkring april måned 2006, dvs. penge som der ikke er dokumentation for. Bestyrelsen har prøvet at gennemgå samtlige bilag, men uden held. 4. Godkendelse af regnskab 2006 Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden yderlige kommentarer 5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne For helt nøjagtigt ordlyd af de nye forslag refereres til de nye vedtægter. Revisor må ikke sidde i bestyrelsen. Ekskludering af bestyrelsesmedlemmer kan vedtages på bestyrelsesmøde, men træder først i kraft på en (ekstraordinær) generalforsamling. Bestyrelsen har fået mulighed for suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv antal for år til år. For år 2007 valgte bestyrelsen at have 2 suppleanter. 6. Afstemning og vedtagelse af de nye vedtægter Ændringerne af vedtægterne er blevet godkendt af forsamlingen. 7. Behandling af indkomne forslag Formanden havde ikke modtaget nogle forslag. 8. Valg af næstformand 2007/2008 Johnny Andersen stillede op, og blev genvalgt enstemmigt. 9. Valg af kasserer 2007/2008 Tobias Eriksen stillede op, og blev genvalgt enstemmigt. 10. Valg af sekretær 2007/2008 Martin Månsson stillede op, og blev genvalgt enstemmigt. 11. Valg af bestyrelsesmedlem Martin Hansen stillede op, og blev valgt enstemmigt. 12. Valg af revisor 2007 Janni Jørgensen stillede op, og blev valgt enstemmigt. 13. Eventuelt Suppleanter: 1. suppleant: Nicolai Jensen valgt af forsamlingen 2. suppleant: René Månsson valgt af forsamlingen. Flere deltagere: Flere fra forsamlingen kom med forslag om hvordan vi kunne få flere deltagere til træf. Reklamere i avisen Få sat plakater op rundt omkring Få foldere delt ud på biblioteker Antal træf: Bestyrelsen spurgte hvad forsamlingen syntes om at SuperHeros skulle begynde at afholde træf hver 2. måned i stedet for som hidtil, hver måned. Dette var der ikke umiddelbart stemning for, da nogle frygtede at foreningen kunne miste medlemmer på det, samt de gerne ville til træf så tit som muligt. For at aflaste bestyrelsen lidt, blev det da derfor besluttet at benytte suppleanter (se punkt 5).