Nyhed: Ekstraordinær generalforsamling

Skrevet d.23/11-2006 - 20:05

Vi har fået afholdt vores ekstraordinære generalforsamling på Otterup Skole i ventesalen. Referatet ser ud som følger:

Referat af foreningen SuperHeros ekstraordinære generalforsamling, d. 23 November 2006 kl 17.00

1. Valg af dirigent.

Thomas Bilby er valgt som dirigent, og vurderer forsamlingen til at være indkaldt korrekt og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af referent.

Andreas Fugl er valgt som referent.

3. Ekskludering af bestyrelsesformand, Jan Eckhardt (JE).

På baggrund af vedtægternes §6 har 80% af Superheros bestyrelse vedtaget, at per 21. oktober 2006 ekskluderes JE fra bestyrelsen. Formålet med punktet er derfor at orientere medlemmerne hvorfor denne ekskludering har fundet sted. Sekretær Martin Månsson gennemgik en række punkter (Se bilag 1) hvori en række eksempler på samarbejdsvanskligheder blev beskrevet. Efter fremlæggelse af hver punkt blev det kommenteret af JE og derefter diskuteret åbent på forsamlingen. Punkterne som opstillet i bilag 1 havde været sendt til JE før den ekstraordinære generalforsamling. På mødet blev punkterne med JE's billigelse omdelt til forsamlingen. Mere omkring denne debat kan ses nedenfor, Appendix A). Konkluderende fra bestyrelsen efter debatten: Bestyrelsen har gennem længere tid følt at de måtte overtage en række af formandens arbejdsopgaver og ansvarsområder for at få foreningen til at fungere ordentligt. Derfor ønsker de nu en ny formand, hvormed et fornuftigt samarbejde kan komme i stand.

4. Valg af ny bestyrelsesformand.

Jan Hansen stillede op til valg som ny formand og blev enstemmigt valgt af de 12 stemmeberettigede medlemmer der var tilstede. Generalforsamlingen afsluttedes kl 18.55, hvor dirigenten takkede for god ro og orden.

Appendix A. Debat omkring ekskludering af Jan Eckhardt (JE)

Dette appendix indeholder udsnit fra debatten omkring årsagerne til ekskluderingen af JE. Overskrifterne henviser til dokumentet "Årsager til ekskludering af bestyrelsesformand, Jan Eckhardt" se bilag 1. Bestyrelsens holdning er i enkelte punkter uddybet som det fundet nødvendigt i forhold til bilag 1.

A.1 - Udlevering af udstyr

JE: JE mente ikke at han havde væsentlige sager liggende. Som alternativ tilbød han at tingene kunne afhentes på hans arbejde, men var blevet afslået at gøre dette da næstformanden ikke mente at tingene var særligt vigtige.

A.2 - Udlevering af dokumenter

Forsamlingen: Som alternativ til at tilgå indbetalingerne via netbank, kunne sagerne have været ordnet ved at besøge banken. JE: De elektroniske dokumenter skulle have været sendt ud som email til bestyrelsen.

A.3 - Bestyrelsesmøder

JE: JE forklarede at hans arbejdstider typisk foregik om aftenen og i weekender og at han havde sommerferie i Juni måned. På disse tidspunkter har det derfor været svært at finde plads til bestyrelsesmøder. Han prioriterede SH bestyrelsesmøderne på samme niveau som NPF-møderne men at NPF-møderne oftests var tidligere planlagt.

A.4 - Referater fra NPF

JE: JE forklarede at resten af bestyrelsen ikke ønskede at se referaterne men hellere have en mundtlig forklaring om, hvad der skete. Forsamlingen: Bestyrelsen kunne have fået referaterne igennem andre velkendte kilder.

A.5 - Gamecrew

JE: JE huskede ikke det aktuelle møde som beskrevet, og mente at det var en misforståelse. Bestyrelsen: Bestyrelsen følte at JE prøvede at gennemtvinge en konkurrence uden gamecrewets input.

A.6 - Interne problemer/hjemmesiden

JE: JE mente at beskeden var i hele foreningens interesse og at beskeden derfor ikke burde have været deaktiveret. Ulrik Petersen (UP): UP ønskede ikke mere frivilligt at støtte foreningen pga. bagtalelse fra dele af SH's bestyrelse og skrev derfor en mail til bestyrelsen og på foreningens hjemmeside omkring problemerne.

A.7 - Bilag for smadret skab

JE: JE var næsten sikker på at han havde afleveret den til kasseren, og havde brugt tid på at gennemlede sine papirer uden held.

A.8 - Køb af billetter

JE: JE havde problemer med sin netbank og havde derfor besvær med at få tid til at ordne betalingen. Bestyrelsen: Betalingen blev gennemført 1½ uge efter billetternes overdragelse, med ringe kommunikation fra JE's side.