Vedtægter

Vedtægter for foreningen SuperHeros§ 1. Navn og formål:

Foreningens navn er Superheros. Foreningens formål er at organisere alle computerinteresserede indenfor link af software, og skabe kontakter til andre søster organisationer for oprettelse af linkfester, samt varetage medlemmernes faglige interesser, og at gældende vedtægt bliver overholdt.


§ 2. Medlemsoptagelse:

Som medlem kan optages enhver der er interesseret i henhold til § 1, såvel amatør som professional.

Når et medlem indmeldes, accepteres gældende regler og vedtægter. Desuden accepteres, at foreningen forbeholder sig retten til, at tage billeder af deltagere og uploade dem til vores hjemmeside, hvorfra de er tilgængelige for alle.
Konkrete billeder kan dog fjernes ved henvendelse til bestyrelsen.

Vedkommende må ikke have gjort sig skyldig i handlinger som foreningen ikke kan godkende. Hvis et medlem bliver optaget på falske oplysninger, kan foreningens bestyrelse fratage vedkommende sin medlemsret, et sådant medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller andet pålignet bidrag.

Der betales indmeldelses gebyr på 25 kroner.


§ 3. Udmeldelse/eksklusion:

Medlemmer, der gør sig skyldige i brud på foreningens vedtægt, gentagne gange overtræder foreningens gældende regler, handler imod andre medlemmers interesse, eller handler uansvarligt med foreningens ejendele, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion.

En eksklusion kræver et bestyrelsesmøde, hvor der minimum er 80% enighed i bestyrelsen for at foretage eksklusion. I tilfælde af manglende bestyrelsesmedlemmers deltagelse i mødet, træder suppleanterne til. Suppleanterne skal, før mødestart, være udpeget af de udeblivende bestyrelsesmedlemmer, således at der ikke opstår tvivl om stemmeret. Ved udmeldelse eller eksklusion bliver kontingentet ikke refunderet.


§ 4. Kontingent og weekendgebyr:

Stk. 1
Kontingentet til foreningen er blevet ændret på den årlige generalforsamling d. 12/3 2011 til at være på 250 kr. årligt. Kontingentet betales halvårlig forud. Hvis et medlem ikke betaler til tiden, medfører dette udmeldelse af foreningen.
Stk. 2
Weekendgebyr er fastsat på den årlige generalforsamling d. 11/2-2012 til at være 75,- kr. pr. gæst, som ønsker at deltage i et computertræf. Prisen er nu den samme uanset køn.

Desuden accepterer en deltagende gæst at overholde vedtægter og regler under træffet.


§ 5. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, kun her vedtages, forandres eller ophæves vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, så vidt muligt en lørdag.

På generalforsamlingen aflægges beretning, og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødets antal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt, med angivelse af grunden forlanger det, men 50 % af de underskrevne skal være fremmødt. Bestyrelsen indvarsler til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter at anmodningen er kommet formanden i hænde.

Ingen kan foreslås til nogen tillidspost uden at være til stede på generalforsamlingen, kun hvis der foreligger skriftligt tilsagn om at modtage valget. Skriftlig afstemning skal foretages, når det forlanges af bestyrelsen, eller af 25 % af de tilstedeværende.

Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved orientering på Superheros officielle hjemmeside. Dagsordenen vil være tilgængelig på hjemmesiden


§ 6. Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Formand og kasser bliver valgt for 2 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver valgt årligt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamling.

På generalforsamlingen i lige årstal vælges formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
På generalforsamlingen i ulige årstal vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.


På generalforsamlingen vælges derudover suppleanter for kommende år. Antallet, samt personerne vælges fra år til år af de fremmødte på generalforsamlingen.

Det er ikke muligt for revisoren at sidde i bestyrelsen.

Revisor kan frit vælges af bestyrelsen på ethvert ønsket tidspunkt. Dette kræver ikke en generalforsamling, da det er en som bestyrelsen skal have tillid til, og derfor ikke en som er valgt at generalforsamlingen. På foreningens hjemmeside offentliggøres til medlemmerne hvem der er ny revirsor, samt begrundelse for udskiftningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der optages referat af alle møder og generalforsamlinger. Referaterne skal være til stede på generalforsamlingen til evt. gennemsyn.

Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes fra bestyrelsen, hvis 75% af medlemmerne eller 80% af bestyrelsen er enige. Eksklusionen kan vedtages på et bestyrelsesmøde, men træder dog først i kraft på en (ekstraordinær) generalforsamling.

Dette ændrer dog ikke på reglerne for ekskludering som almindeligt medlem af foreningen.

Hvis et bestyrelsesmedlem bliver ekskluderet fra foreningen jævnfør §3, vil dette samtidigt medføre ekskludering fra bestyrelsen, uanset de øvrige regler om ekskludering af bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem kan træde tilbage til enhver tid.

Når en bestyrelsespost bliver ledig, og en generalforsamling ikke er nært forestående, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem ved at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Alle medlemmer kan stille op til posterne. Dog skal formand, kassér og revisor minimum være 18 år.


§ 7. Regnskab og bilagskontrol:

Foreningens årsregnskab følger kalenderåret. Den valgte revisor foretager 1 gang årligt bilag- og kasseeftersyn i forbindelse med årsregnskabets afslutning.

Revisoren har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. Efter hver regnskabs- og bilagskontrol giver revisoren, skriftlig bemærkning om dette er i orden med bilag m.m. eller der er ting de ikke finder i overensstemmelse med regnskabet, kassebeholdning eller lignende.

Kassereren, såvel som et hvert medlem, der er betroet nogle af foreningens effekter og midler, er ansvarlig for disse efter vedtægten.

Den kontante kassebeholdning må ikke være større end bestyrelsen finder nødvendigt. Det øvrige beløb indsættes på foreningens konto.


§ 8. Ophævelse:

Foreningen kan ikke ophæves så længe flere end 5 medlemmer stemmer imod. Disse fem medlemmer overtager så bestyrelsens poster. Ophæves foreningen tilfalder de tiloversblevne midler til Nordfyns Kommune.


§ 9. Forretningsorden:

Hvis et bestyrelsesmedlem eller medlem, i nogen som helst form ligger penge ud for foreningen, vil personen til evig tid kunne få pengene tilbagebetalt. Dog ikke i det tilfælde at foreningen er blevet ophævet. I tilfælde af ophævning af foreningen vil den foreningen skylder flest penge, få tilbagebetalt mest muligt først. Hvis foreningen skylder to personer det samme beløb, vil de så vidt det er muligt få lige mange penge tilbagebetalt, derefter den som foreningen skylder næst flest penge, og sådan fortsætter det indtil foreningen ikke har flere penge.


§ 10. Foreningen SuperHeros

Foreningen er på ingen måde ansvarlig for medbragt materiel, hverken software, hardware eller andet.

Foreningen eller bestyrelsen kan altså ikke drages til ansvar for hvad personer medbringer til træffene.


Denne vedtægt er ændret og godkendt på den årlige generalforsamling d. 9/3-2013, og gælder fra dags dato.